Magazynowanie węgla

img28Magazynowanie. Składowiska węgla, znajdujące się w obrębie każdej jednostki, powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Na zewnątrz składowiska należy w miejscu widocznym umieścić jego Nr, oznaczenie sortymentu węgla i wszystkie, szczegóły, podane w Polskiej Normie. Przy magazynowaniu węgla w zwałach należy obok każdej pryzmy, w odległości nie przekraczającej 5 m, umieścić tablicę zwałową. Na tablicy należy uwidocznić symbol sortymentu węgla oraz nr pryzmy. Nie należy składować na dłuższy okres węgla silnie wietrzejącego lub łatwo samo zapalającego się. W przypadku konieczności jego składowania należy zasięgnąć informacji u dostawcy, co do warunków, jakie muszą być dla niego zachowane. Nie należy mieszać w jednej pryzmie różnych sortymentów węgla. Wyjątek stanowią sortymenty zasadnicze o wielkości ziarna powyżej 50 mm, które mogą być zsypywane razem. W żadnym razie nie należy mieszać sortymentów grubszych węgla z miałem i orzechami względnie orzechu z miałem. W niektórych przypadkach, zależnie od przeznaczenia, można mieszać sortymenty podobne, jak np. orzech I i II, groszek I i II lub kęsy z kostką. Przy zsypywaniu węgla na zwały należy usuwać wszelkie odpadki drewna, karbidu, papieru, pakuł itp. zanieczyszczenia, które mogłyby spowodować pożar. Zsypywanie węgla na zwały powinno odbywać się z małej wysokości lub przy zastosowaniu prowizorycznej zsuwni w celu zmniejszenia kruszenia ziarna (brył). Wskazani jest okładanie pryzmy regularnymi, większymi kawałkami węgla lub materiałem niepalnym. Usytuowanie zwałów należy dokonywać sposobem najbardziej zabezpieczającym przed wiatrem w ten sposób, aby na wiatr wystawiony był krótszy bok zwału, lub aby zwał miał sztuczne lub naturalne osłony od wiatru (wyniosłości terenu, parkan betonowy, budynki itp.).